مطالب مرتبط با کلید واژه

معرفی گروه علوم آزمایشگاهی


معرفی گروه

 مقطع تحصیلی: کارشناسی پیوسته رشته / رشته های تحصیلی: علوم آزمایشگاهی هدف: تربیت نیروی انسانی متخصص در سطح کارشناسی علوم آزمایشگاهی به منظور تأمین نیازهای آزمایشگاههای بالینی وتخصصی   معرفی رشته کارشناسی پیوسته علوم ازمایشگاهی: علوم آزمایشگاهی شاخه ای از علوم پزشکی است که در ...