مطالب مرتبط با کلید واژه

برنامه کارآموزیبرنامه کارآموزی

                                                                          برنامه کارآموزی دانشجویان رشته کارشناسی ...

برنامه کارآموزی

برنامه کارآموزی در عرصه (2) کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتودرمانی

برنامه کارآموزی

  برنامه کارآموزی(2) دانشجویان کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی  برنامه کارآموزی (4) دانشجویان کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی برنامه کارآموزی در عرصه(1)دانشجویان کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی

برنامه کارآموزی

برنامه کارآموزی (4واحدی) ترم 8 (ورودی مهر 98) برنامه کارآموزی (4واحدی) ترم 7 (ورودی بهمن 98) ادامه برنامه کارآموزی (4 واحدی) ترم 7 (ورودی بهمن 98) برنامه کارآموزی (12واحدی ) رشته علوم آزمایشگاهی در نیمسال دوم 1401 ادامه برنامه کارآموزی (12واحدی) رشته علوم آزمایشگاهی ...