مطالب مرتبط با کلید واژه

علوم آزمایشگاهیکوریکولوم (سرفصل دروس)

کوریکولوم (سرفصل دروس)

سرفصل دروس رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی تا ورودی بهمن 98   سرفصل جدید دروس رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی از ورودی مهر 99 به بعد

برنامه زمانبندی(چارت درسی)

برنامه زمانبندی(چارت درسی)

برنامه زمانبندی(چارت درسی) رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی تا ورودی بهمن 98   برنامه زمانبندی جدید (چارت درسی جدید) رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی از ورودی مهر 99 به بعد

برنامه کارآموزی

برنامه کارآموزی (4واحدی) ترم 8 (ورودی مهر 98) برنامه کارآموزی (4واحدی) ترم 7 (ورودی بهمن 98) ادامه برنامه کارآموزی (4 واحدی) ترم 7 (ورودی بهمن 98) برنامه کارآموزی (12واحدی ) رشته علوم آزمایشگاهی در نیمسال دوم 1401 ادامه برنامه کارآموزی (12واحدی) رشته علوم آزمایشگاهی ...