مطالب مرتبط با کلید واژه

کارشناسی پیوسته


کوریکولوم (سرفصل دروس)

کوریکولوم (سرفصل دروس)

سرفصل دروس رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی تا ورودی بهمن 98   سرفصل جدید دروس رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی از ورودی مهر 99 به بعد

برنامه زمانبندی(چارت درسی)

برنامه زمانبندی(چارت درسی)

برنامه زمانبندی(چارت درسی) رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی تا ورودی بهمن 98   برنامه زمانبندی جدید (چارت درسی جدید) رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی از ورودی مهر 99 به بعد

برنامه درسی

برنامه درسی

برنامه درسی رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

برنامه کارآموزی

                                                                          برنامه کارآموزی دانشجویان رشته کارشناسی ...

برنامه درسی

برنامه درسی

برنامه درسی رشته کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتودرمانی

برنامه کارآموزی

برنامه کارآموزی در عرصه (2) کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتودرمانی

برنامه درسی

برنامه درسی

برنامه درسی رشته کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی

برنامه کارآموزی

  برنامه کارآموزی(2) دانشجویان کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی  برنامه کارآموزی (4) دانشجویان کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی

برنامه کارآموزی

 برنامه کارآموزی(2) (4 واحدی) ترم 7 (ورودی بهمن 99)  برنامه کارآموزی در عرصه (10واحدی ) ترم 8 (ورودی مهر 99)