مطالب مرتبط با کلید واژه " کارشناسی پیوسته "


سرفصل دروس

سرفصل دروس

سرفصل دروس رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

برنامه درسی

برنامه درسی

برنامه درسی رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

برنامه کارآموزی

برنامه کارآموزی

                                                                        برنامه کارآموزی دانشجویان رشته کارشناسی ...

سرفصل دروس

سرفصل دروس

سرفصل دروس رشته کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتودرمانی

برنامه درسی

برنامه درسی

برنامه درسی رشته کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتودرمانی

برنامه کارآموزی

برنامه کارآموزی

  برنامه کارآموزی در عرصه (1) کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتودرمانی

سرفصل دروس

سرفصل دروس

سرفصل دروس رشته کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی)

برنامه درسی

برنامه درسی

برنامه درسی رشته کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی

برنامه کارآموزی

برنامه کارآموزی

برنامه کارآموزی(1) کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی برنامه کارآموزی (3) کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی

برنامه کارآموزی

برنامه کارآموزی

  برنامه کارآموزی (4 واحدی) دانشجویان علوم آزمایشگاهی برنامه کارآموزی (12 واحدی) دانشجویان علوم آزمایشگاهی