مطالب مرتبط با کلید واژه " رشته تکنولوژی پرتوشناسی(رادیولوژی) "


سرفصل دروس

سرفصل دروس

سرفصل دروس رشته کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی)

برنامه درسی

برنامه درسی

برنامه درسی رشته کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی

برنامه کارآموزی

برنامه کارآموزی

برنامه کارآموزی(1) کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی برنامه کارآموزی (3) کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی برنامه کارآموزی (1) دانشجویان بومی کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی برنامه کارآموزی (3) دانشجویان بومی کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی