مطالب مرتبط با کلید واژه

آزمایشگاه بیوفیزیک


آزمایشگاه بیوفیزیک و فیزیک پزشکی

آزمایشگاه بیوفیزیک و فیزیک پزشکی

 آزمایشگاه بیوفیزیک و فیزیک پزشکی دانشکده پزشکی با امکانات آموزشی متعددی جهت برگزاری دروس عملی فیزیک منظور شده است . کارشناس : جناب آقای یداله فتحی (دارای مدرک کارشناسی ارشد فیزیک ) رشته هایی که درس عملی فیزیک یا فیزیک پزشکی دارند و همچنین ...