مطالب مرتبط با کلید واژه " فرم خام طرح درس "


راهنمای تدوین طرح درس

راهنمای تدوین طرح درس

بسمه تعالی   راهنمای تدوین طرح درس (lesson plan) برنامه درسی (curriculum planning): برنامه درسی به محتوای رسمی و غیر رسمی ، آموزشهای آشکار و پنهان اطلاق می گردد که به وسیله آنها فراگیر تحت هدایت موسسه آموزشی دانش لازم را به دست ...