مطالب مرتبط با کلید واژه

مدیرگروه تکنولوژی اتاق عمل


مدیر گروه

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:#f4f4f4; display:flex; height: 380px; margin: 40px; border: 1px solid #4e4674; border-radius: 19px; overflow: hidden; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover ...