مطالب مرتبط با کلید واژه " معرفی "


معرفی دانشکده

معرفی دانشکده

دانشکده پیراپزشکی   از نیمسال اول سال تحصیلی 78-77 با تفکیک رشته های علوم آزمایشگاهی و بهداشت و مبارزه با بیماری ها از دانشکده پزشکی و رشته های بهداشت خانواده و هوشبری از دانشکده پرستاری و مامایی  تشکیل شد و به ریاست سرکار ...