سوپروایزر آموزشی

تعداد بازدید:۱۷۹۸

                 سوپر وایزر آموزشی بیمارستان :

                                                        سرکار خانم خدیجه سلیمی - کارشناس پرستاری

آخرین ویرایش۲۶ شهریور ۱۳۹۸