سوپروایزر بالینی

تعداد بازدید:۲۳۱۱

                   سوپر وایزر بالینی بیمارستان :

                                                   -    آقای محمد حسین صفرپور - کارشناس پرستاری

                                                   -    آقای علی نیتی                - کارشناس پرستاری

                                                  - خانم معصومه دره              - کارشناس پرستاری

                                                  - خانم معصومه مومنی           - کارشناس پرستاری

آخرین ویرایش۲۶ شهریور ۱۳۹۸