حسابداری ترخیص

تعداد بازدید:۳۶۷۳

 مسئول حسابداری ترخیص : خانم هزاوه ای 

داخلی : 218

 

شرح وظایف:
1- اخذ مطالبات بیمارستان از سازمانهای بیمه گر ومحاسبه پزشکان شاغل در بیمارستان که در این راستا این واحد هر ماهه اقدام به انجام امورات زیر می نماید.
 2- اخذ پرونده های بستری و سرپایی ترخیص شده از واحد ترخیص و کلیه نسخ بیمه ای پاراکلینیکی
 3- تفکیک پرونده ها بر اساس بستری و سرپایی و نوع بیمه
 4- تهیه صورتحساب بیمه مربوط  به هر پرونده و تحویل آنها به کارشناس بیمه مستقر در بیمارستان جهت تائید
 5- رفع اشکالات که از طرف کارشناس اعلام شده است
 6- محاسبه کارانه پزشکان بر اساس پرونده های  اخذ شده از واحد ترخیص
 7-  تهیه اسناد مربوط  به پرونده های بستری و سرپایی و خدمات پاراکلینکی ارائه شده و تحویل آنها به سازمانهای بیمه گر
 8- دریافت لیست کسورات از سازمانهای بیمه گر و اقدام جهت رفع مشکلات مربوطه
 9- دریافت نرخ جدید خدمات درمانی اعم از بستری و سرپایی و پاراکلینکی و اعمال آن با همکاری واحد IT در سیستم HIS

آخرین ویرایش۱۲ اسفند ۱۳۹۹