پیام ریاست

تعداد بازدید:۲۲۵۶

پیام ریاست مرکز
 رکن اساسی و سیاست اصلی مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر حفظ سلامت مراجعین و احترام به حقوق ایشان است . میثاق پرسنل و مسئولین این مجموعه بر آن قرار دارد که با نصب العین قرار دادن منشورحقوق بیمار ، تمامی سعی و تلاش خود را در جهت اجرایی شدن اهداف فوق به انجام برسانند.
 

آخرین ویرایش۱۴ مرداد ۱۳۹۷