وضعیت کنونی

تعداد بازدید:۲۵۰۴

نوع مالکیت                                      دولتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اراک 
نحوه اداره                                                          هیئت امنائی                             
نشانی                                              اراک خیابان اعلم الهدی بیمارستان امیرکبیر          
کد پستی                                                                                                                                                    
تلفن                                                                33134717 -086                                                
دورنما                                                             33132510 - 086                            
                                                                                                                        
تعداد کل تخت های فعال                   220 تخت                          
تعداد کل تخت های مصوب                220 تخت                               
ضریب اشغال تخت های بیمارستان در شرایط عادی                            80 %                  
وابستگی سازمانی بیمارستان                             آموزشی ودرمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک          
 منطقه تحت پوشش                                                       استان مرکزی                             
جمعیت تحت پوشش                                                            یک میلیون و پانصد                       
آخرین درجه بندی ارزشیابی بیمارستان                                           درجه یک                  

آخرین ویرایش۱۴ مرداد ۱۳۹۷