تقویم کاری پزشکان

تعداد بازدید:۷۰۳۲

 

 

 

برنامه پزشکان کلینیک تخصصی و فوق تخصصی

قلب . گوش حلق بینی ،چشم  

 (مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر)

ایام هفته

چشم پزشکی

گوش ،حلق و بینی

درمانگاه قلب

آقای دکتر کوپایی

متخصص و جراح گوش و حلق و بینی

خانم دکتر سالاری

متخصص قلب و عروق

صبح

شنبه

عصر

آقای دکتر کوپایی

متخصص و جراح گوش و حلق و بینی

آقای دکتر حسینی

متخصص قلب و عروق

صبح

یکشنبه

عصر

آقای دکتر بنیامین رحمتی

متخصص و جراح گوش و حلق و بینی

خانم دکتر فراهانی

متخصص قلب و عروق

صبح

دوشنبه

عصر

آقای دکتر زمانی

متخصص و جراح گوش و حلق و بینی

خانم دکتر ربطی

متخصص قلب و عروق

صبح

سه شنبه

خانم دکتر اکبری

متخصص و جراح چشم

عصر

خانم دکتر یاوری

متخصص و جراح گوش و حلق و بینی

خانم دکتر شیرزاد

متخصص قلب و عروق

صبح

چهارشنبه

عصر

صبح

پنج شنبه

عصر

برنامه پزشکان کلینیک تخصصی و فوق تخصصی کودکان

  (مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر)

ایام هفته

*****

****

خانم دکتر کهبازی

فوق تخصص عفونی کودکان

خانم دکتر سجادی

فوق تخصص گوارش کودکان

خانم دکتر دره

متخصص کودکان

صبح

شنبه

*****

خانم دکتر قلیائی

فوق تخصص نوزادان

آقای دکتر فلاحتی فوق تخصص خون و آنکولوژی کودکان

خانم دکتر سجادی

فوق تخصص گوارش کودکان

خانم دکتر دره

متخصص کودکان

عصر

خانم دکتر قلیائی

فوق تخصص نوزادان

آقای دکتر پوروالی 

فوق تخصص آسم و آلرژی کودکان

خانم دکتر کهبازی

فوق تخصص عفونی کودکان

خانم دکتر سجادی

فوق تخصص گوارش کودکان

خانم دکتر دره

متخصص کودکان

صبح

یکشنبه

آقای دکتر رحیمی

فوق تخصص جراحی کودکان

آقای دکتر شریعتمداری

فوق تخصص مغز واعصاب کودکان

آقای دکتر فلاحتی فوق تخصص خون و آنکولوژی کودکان

خانم دکتر سجادی

فوق تخصص گوارش کودکان

آقای دکتر ارجمند

متخصص کودکان

عصر

خانم دکتر مریم موبدی 

فوق تخصص مغز و اعصاب

آقای دکتر آهنگرداودی

فوق تخصص غدد ومتابولیسم کودکان

خانم دکتر کهبازی

فوق تخصص عفونی کودکان

آقای دکتر یوسفی

فوق تخصص نفرولوژی کودکان

آقای دکتر ارجمند

متخصص کودکان

صبح

دوشنبه

آقای دکتر شریعتمداری

فوق تخصص مغز واعصاب کودکان

آقای دکتر پوروالی 

فوق تخصص آسم و آلرژی کودکان

خانم دکتر قلیائی

فوق تخصص نوزادان

آقای دکتر یوسفی

فوق تخصص نفرولوژی کودکان

آقای دکتر ارجمند

متخصص کودکان

عصر

*****

خانم دکتر قلیائی

فوق تخصص نوزادان

خانم دکتر کهبازی

فوق تخصص عفونی کودکان

آقای دکترهاشمی

فوق تخصص گوارش کودکان

خانم دکتر دره

متخصص کودکان

صبح

سه شنبه

*****

آقای دکتر شریعتمداری

فوق تخصص مغز واعصاب کودکان

آقای دکتر فلاحتی فوق تخصص خون و آنکولوژی کودکان

آقای دکتر یوسفی

فوق تخصص نفرولوژی کودکان

آقای دکتر ارجمند

متخصص کودکان

عصر

*****

*****

خانم دکتر کهبازی

فوق تخصص عفونی کودکان

آقای دکترهاشمی

فوق تخصص گوارش کودکان

خانم دکتر دره

متخصص کودکان

صبح

چهارشنبه

خانم دکتر مریم موبدی 

 فوق تخصص مغز و اعصاب

آقای دکتر شریعتمداری

فوق تخصص مغز واعصاب کودکان

آقای دکتر یوسفی

فوق تخصص نفرولوژی کودکان

خانم دکتر سجادی

فوق تخصص گوارش کودکان

خانم دکتر دره

متخصص کودکان

عصر

*****

*****

خانم  دکتر مریم موبدی 

فوق تخصص مغز و اعصاب

خانم دکتر سجادی

فوق تخصص گوارش کودکان

آقای دکتر ارجمند

متخصص کودکان

صبح

پنج شنبه

*****

*****

*****

آقای دکتر یوسفی

فوق تخصص نفرولوژی کودکان

آقای دکتر ارجمند

متخصص کودکان

عصر

آخرین ویرایش۰۸ آبان ۱۴۰۰