کلینیک اطفال

تعداد بازدید:۲۹۰۵۶

 

 برنامه پزشکان کلینیک تخصصی و فوق تخصصیکودکان 

  (مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر)

ایام هفته

*****

آقای دکتر ارجمند

متخصص کودکان

خانم دکتر کهبازی

فوق تخصص عفونی کودکان

خانم دکتر سجادی

فوق تخصص گوارش کودکان

خانم دکتر دره

متخصص کودکان

صبح

شنبه

*****

خانم دکتر قلیائی

فوق تخصص نوزادان

آقای دکتر فلاحتی فوق تخصص خون و آنکولوژی کودکان

خانم دکتر سجادی

فوق تخصص گوارش کودکان

خانم دکتر دره

متخصص کودکان

عصر

خانم دکتر قلیائی

فوق تخصص نوزادان

آقای دکتر پوروالی 

فوق تخصص آسم و آلرژی کودکان

خانم دکتر کهبازی

فوق تخصص عفونی کودکان

خانم دکتر سجادی

فوق تخصص گوارش کودکان

خانم دکتر دره

متخصص کودکان

صبح

یکشنبه

آقای دکتر رحیمی

فوق تخصص جراحی کودکان

آقای دکتر شریعتمداری

فوق تخصص مغز واعصاب کودکان

آقای دکتر فلاحتی فوق تخصص خون و آنکولوژی کودکان

خانم دکتر سجادی

فوق تخصص گوارش کودکان

آقای دکتر ارجمند

متخصص کودکان

عصر

*****

آقای دکتر آهنگرداودی

فوق تخصص غدد ومتابولیسم کودکان

خانم دکتر کهبازی

فوق تخصص عفونی کودکان

آقای دکتر یوسفی

فوق تخصص نفرولوژی کودکان

آقای دکتر ارجمند

متخصص کودکان

صبح

دوشنبه

آقای دکتر شریعتمداری

فوق تخصص مغز واعصاب کودکان

آقای دکتر پوروالی 

فوق تخصص آسم و آلرژی کودکان

خانم دکتر قلیائی

فوق تخصص نوزادان

آقای دکتر یوسفی

فوق تخصص نفرولوژی کودکان

خانم دکتر دره

متخصص کودکان

عصر

آقای دکتر فلاحتی فوق تخصص خون و آنکولوژی کودکان

خانم دکتر قلیائی

فوق تخصص نوزادان

خانم دکتر کهبازی

فوق تخصص عفونی کودکان

آقای دکترهاشمی

فوق تخصص گوارش کودکان

خانم دکتر دره

متخصص کودکان

صبح

سه شنبه

*****

آقای دکتر شریعتمداری

فوق تخصص مغز واعصاب کودکان

آقای دکتر فلاحتی فوق تخصص خون و آنکولوژی کودکان

آقای دکتر یوسفی

فوق تخصص نفرولوژی کودکان

آقای دکتر ارجمند

متخصص کودکان

عصر

*****

آقای دکتر یوسفی

فوق تخصص نفرولوژی کودکان

خانم دکتر کهبازی

فوق تخصص عفونی کودکان

آقای دکترهاشمی

فوق تخصص گوارش کودکان

آقای دکتر ارجمند

متخصص کودکان

صبح

چهارشنبه

*****

آقای دکتر شریعتمداری

فوق تخصص مغز واعصاب کودکان

آقای دکتر یوسفی

فوق تخصص نفرولوژی کودکان

خانم دکتر سجادی

فوق تخصص گوارش کودکان

خانم دکتر دره

متخصص کودکان

عصر

*****

*****

آقای دکتر یوسفی

فوق تخصص نفرولوژی کودکان

خانم دکتر سجادی

فوق تخصص گوارش کودکان

آقای دکتر ارجمند

متخصص کودکان

صبح

پنج شنبه

*****

*****

*****

*****

آقای دکتر یوسفی

فوق تخصص نفرولوژی کودکان

عصر

آخرین ویرایش۱۲ آبان ۱۴۰۰