کلینیک اطفال

تعداد بازدید:۳۵۷۹۲

برنامه پزشکان کلینیک تخصصی و فوق تخصصی کودکان

  (مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر)

ایام هفته

آقای دکتر اکبر زمانی

فوق تخصص ریه کودکان

آقای دکتر ارجمند

متخصص کودکان

خانم دکتر کهبازی

فوق تخصص عفونی کودکان

خانم دکتر سجادی

فوق تخصص گوارش کودکان

خانم دکتر دره

متخصص کودکان

صبح

شنبه

خانم دکتر مریم موبدی

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

خانم دکتر مریم محمدی

متخصص کودکان

آقای دکتر فلاحتی فوق تخصص خون و آنکولوژی کودکان

خانم دکتر سجادی

فوق تخصص گوارش کودکان

خانم دکتر دره

متخصص کودکان

عصر

آقای دکتر فلاحتی

فوق تخصص خون 

آقای دکتر پوروالی 

فوق تخصص آسم و آلرژی کودکان

خانم دکتر کهبازی

فوق تخصص عفونی کودکان

خانم دکتر سجادی

فوق تخصص گوارش کودکان

خانم دکتر دره

متخصص کودکان

صبح

یکشنبه

آقای دکتر رحیمی

فوق تخصص جراحی کودکان

آقای دکتر شریعتمداری

فوق تخصص مغز واعصاب کودکان

آقای دکتر فلاحتی فوق تخصص خون و آنکولوژی کودکان

خانم دکتر سجادی

فوق تخصص گوارش کودکان

آقای دکتر ارجمند

متخصص کودکان

عصر

آقای دکتر مجتبی هاشمی

فوق تخصص گوارش کودکان

آقای دکتر آهنگرداودی

فوق تخصص غدد ومتابولیسم کودکان

خانم دکتر کهبازی

فوق تخصص عفونی کودکان

آقای دکتر یوسفی

فوق تخصص نفرولوژی کودکان

آقای دکتر ارجمند

متخصص کودکان

صبح

دوشنبه

آقای دکتر شریعتمداری

فوق تخصص مغز واعصاب کودکان

آقای دکتر وحید فلاحتی

فوق تخصص خون  کودکان

آقای دکتر لطفی

فوق تخصص نوزادان

آقای دکتر یوسفی

فوق تخصص نفرولوژی کودکان

خانم دکتر دره 

متخصص کودکان

عصر

آقای دکتر طاهراحمدی

متخصص اطفال فلوشیپ اختلالات خواب

آقای دکتر لطفی

فوق تخصص نوزادان

خانم دکتر کهبازی

فوق تخصص عفونی کودکان

آقای دکترهاشمی

فوق تخصص گوارش کودکان

خانم دکتر دره

متخصص کودکان

صبح

سه شنبه

آقای اصغر لطفی 

فوق تخصص نوزادان

آقای دکتر شریعتمداری

فوق تخصص مغز واعصاب کودکان

آقای دکتراکبر زمانی  فوق تخصص ریه کودکان

آقای دکتر یوسفی

فوق تخصص نفرولوژی کودکان

آقای دکتر ارجمند

متخصص کودکان

عصر

آقای دکتر پارسا یوسفی

فوق تخصص  نفرولوژی کودکان 

خانم دکتر مریم موبدی

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان 

آقای دکتر طاهراحمدی

متخصص کودکان فلوشیپ اختلالات  خواب

آقای دکترزمانی

فوق تخصص ریه  کودکان

آقای دکتر ارجمند

متخصص کودکان

صبح

چهارشنبه

خانم دکتر مریم محمدی 

 متخصص کودکان

آقای دکتر شریعتمداری

فوق تخصص مغز واعصاب کودکان

آقای دکتر یوسفی

فوق تخصص نفرولوژی کودکان

خانم دکتر سجادی

فوق تخصص گوارش کودکان

خانم دکتر دره

متخصص کودکان

عصر

درمانگاه 

PKU

آقای دکتر پارسا یوسفی

فوق تخصص نفرولوژی کودکان

خانم  دکتر مریم موبدی 

فوق تخصص مغز و اعصاب

خانم دکتر سجادی

فوق تخصص گوارش کودکان

آقای دکتر ارجمند

متخصص کودکان

صبح

پنج شنبه

*****

*****

*****

آقای دکتر یوسفی

فوق تخصص نفرولوژی کودکان

خانم دکتر مریم موبدی

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان 

عصر

آخرین ویرایش۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱