مطالب مرتبط با کلید واژه

بیهوشی


بیهوشی

مدیر گروه: دکترحسام الدین مدیر اعضای گروه بیهوشی نام و نام خانوادگی مقطع مرتبه علمی لینک رزومه پژوهشی دکتر اسماعیل مشیری دکترای تخصصی پزشکی / بیهوشی دانشیار https://isid.research.ac.ir/Esmaeil_Moshiri دکتر علیرضا کمالی دکترای تخصصی پزشکی / بیهوشی دانشیار https://isid.research.ac.ir/Alireza_Kamali دکتر حسام الدین مدیر دکترای تخصصی پزشکی / بیهوشی دانشیار https://isid.research.ac.ir/Hesameddin_Modir دکتر بیژن یزدی دکترای تخصصی پزشکی / بیهوشی دانشیار https://isid.research.ac.ir/Bijan_Yazdi دکتر بهنام محمودیه دکترای ...

عفونی

مدیر گروه: دکترعلی اصغر فرازی اعضای گروه عفونی نام و نام خانوادگی مقطع مرتبه علمی لینک رزومه پژوهشی دکتر معصومه صوفیان دکترای تخصصی پزشکی / بیماری های عفونی استاد https://isid.research.ac.ir/Masoomeh_Sofian دکتر علی اصغر فرازی دکتری تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)پیشگری و کنترل عفونت های بیمارستانی استاد https://isid.research.ac.ir/Aliasghar_Farazi دکتر علیرضا آموزنده نوباوه دکترای تخصصی پزشکی / بیماری های ...