مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشکده پزشکی اراک


اعضاء هیئت علمی گروه ارتوپدی

  مدیر گروه: محسن پارسی خامنه   CV:https://isid.research.ac.ir/Mehran_Azami CV:https://isid.research.ac.ir/Mohammadreza_Bozorgmanesh CV:https://isid.research.ac.ir/Ahmadreza_Behroozi CV:https://isid.research.ac.ir/Mohsen_Parsikhamene

کوریکولوم های کارشناسی ارشد پزشکی

کوریکولوم کارشناسی ارشد آمار زیستی /  1385   کوریکولوم کارشناسی ارشد ایمونولوژی پزشکی /  1400 کوریکولوم کارشناسی ارشد تاریخ علوم پزشکی  /  1391 کوریکولوم کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی) / 1391 کوریکولوم کارشناسی ارشد علوم تشریحی / 1395 کوریکولوم کارشناسی ارشد فیزیولوژی / 1389 کوریکولوم کارشناسی ارشد  میکروب ...