مطالب مرتبط با کلید واژه

پزشکی اجتماعی


پزشکی اجتماعی و خانواده

  مدیر گروه: دکتر بهمن صادقی سده    اعضای هیات علمی          cv اعضای هیات علمی  طرح درس های اعضاء هیات علمی گروه پزشکی اجتماعی و خانواده  

پزشکی اجتماعی و خانواده

1-دکتر بهمن صادقی سده -کارآموزی پزشکی اجتماعی و خانواده 2-دکتر پگاه محقق -اصول اپیدمیولوژی -کاراموزی پزشکی اجتماعی و خانواده