مطالب مرتبط با کلید واژه

ایمنی شناسی


میکروب شناسی

       معرفی گروه         رسالت و اهداف      اعضای هیات علمی     CV اعضای هیات علمی     اعضای پیشکسوت هیات علمی     کارشناس گروه بیوشیمی و ژنتیک     پژوهش     آموزش دانشجویان        برای مشاهده و دسترسی به طرح درس های اعضای هیات علمی ...

میکروب شناسی

  دکتر احسان اله غزنوی آنتی بیوتیک-ارشد میکروب شناسی ارتباط انگل و میزبان-ارشد میکروب شناسی ایمنی در برابر عفونت ها-ارشد ایمونولوژی پزشکی حیوانات آزمایشگاهی-ارشد میکروب    دکتر بهزاد خوانساری نژاد آزمایشگاه ویروس شناسی پزشکی-کارشناسی علوم آزمایشگاهی2-98-97 بیوانفورماتیک ارشد بیوتکنولوژی2-98-97 ویروس شناسی پزشکی- ارشد میکروب شناسی2-98-97    دکتر حمید ابطحی  ارتباط میکروارگانیزم ها و ...