مطالب مرتبط با کلید واژه

باکتری


میکروبشناسی و ایمنی شناسی

مدیر گروه: دکترقاسم مسیبی اعضای گروه میکروب شناسی و ایمنی شناسی نام و نام خانوادگی مقطع مرتبه علمی لینک رزومه پژوهشی دکتر قاسم مسیبی دکترای تخصصی (PhD) / ایمنی شناسی پزشکی استاد https://isid.research.ac.ir/Ghasem_Mosayebi دکتر حمید ابطحی دکترای تخصصی (PhD) / میکروب شناسی استاد https://isid.research.ac.ir/Hamid_Abtahi دکتر علی قضاوی دکترای تخصصی (PhD) / ایمنی شناسی پزشکی دانشیار https://isid.research.ac.ir/Ali_Ghazavi دکتر محمد ...