میهمانی دستیاران

تعداد بازدید:۸۵۳

نام فرآیند: میهمانی دستیاران

نام واحد:  آموزش تخصصی و وفوق تخصصی

تامین کنندگان:مدیرگروه-واحد آموزش تخصصی و فوق تخصصی- معاونت آموزشی

مشتریان: دستیاران

هدف:ثبت و پیگیری درخواست میهمانی دستیاران

مسئول واحد: واحد آموزش تخصصی و فوق تخصصی

آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۷