انتقالی دستیاران

تعداد بازدید:۴۸۴

نام فرآیند: نقل و انتقال دستیاران

نام واحد:  آموزش تخصصی و وفوق تخصصی

تامین کنندگان:مدیرگروه-واحد آموزش تخصصی و فوق تخصصی- معاونت آموزشی

مشتریان: دستیاران

هدف: انجام اینترنتی نقل و انتقالات دستیاران

مسئول واحد: واحد آموزش تخصصی و فوق تخصصی

آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۷