برگزاری آزمون ارتقاء

تعداد بازدید:۹۰۸

نام فرآیند: برگزاری آزمون ارتقاء دستیاران

نام واحد:  آموزش تخصصی و وفوق تخصصی

تامین کنندگان:مدیرگروه-واحد آموزش تخصصی و فوق تخصصی- معاونت آموزشی

مشتریان: دستیاران

هدف: برگزاری سالانه آزمون ارتقاء ویژه دستیاران

مسئول واحد: واحد آموزش تخصصی و فوق تخصصی

آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۷