خدمات عمومی

تعداد بازدید:۸۸۶

نام فرآیند: درخواست خدمات عمومی

مشتریان: اعضای هیئت علمی-کارکنان- دانشجویان

هدف: انجام امور خدماتی(نظافت-جابجایی و... )

مسئول فرآیند: واحد امور عمومی