تعمیرات تجهیزات

تعداد بازدید:۱۰۵۳

نام فرآیند: درخواست تعمیر تجهیزات تخصصی

مشتریان: اعضای هیئت علمی-کارکنان- دانشجویان

هدف: انجام تعمیر تجهیزات تخصصی

مسئول فرآیند: واحد امور عمومی

آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۷