تعمیرات تاسیسات

تعداد بازدید:۱۰۷۰

نام فرآیند: درخواست تعمیرات تاسیساتی

مشتریان: اعضای هیئت علمی-کارکنان- دانشجویان

هدف: انجام امور تاسیساتی

مسئول فرآیند: واحد امور عمومی