برنامه های آموزشی

تعداد بازدید:۳۵۴۴

جهت دیدن فایلها روی قسمت مورد نظر کلیک کنید 

 

مرحله علوم پایه

 

1

دروس و کد دروس دوره علوم پایه

2

توالی دروس مرحله علوم پایه

3

 برنامه هفتگی 

4

برنامه امتحانات پایان نیمسال مرحله علوم پایه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرحله مقدمات بالینی

1

کوریکولوم آموزشی 

شیوه سنتی

شیوه ملی

2

 دروس و کد دروس مرحله مقدمات بالینی

3

توالی دروس مرحله مقدمات بالینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرحله بالینی

1

مرحله کارآموزی

2

 مرحله کارورزی

3

قوانین آموزشی

 

 

 

 

 

 

 تقویم تحصیلی

1

نیمسال اول سال تحصیلی 00-99

 

کلید واژه ها: برنامه آموزشی