مطالب مرتبط با کلید واژه

برنامه


برنامه کلاسهای دانشکده پزشکی

-برنامه دروس ترمی مرحله مقدمات بالینی(فیزیوپاتولوژی)1-1401 -  برنامه ملی مرحله دوم (ترم اول مقدمات بالینی)1-1401 -برنامه ملی ترم اول و دوم مقدمات بالینی(فیزیوپات 1) نیمسال1-1401  

برنامه های آموزشی

جهت دیدن فایلها روی قسمت مورد نظر کلیک کنید    مرحله علوم پایه   1 دروس و کد دروس دوره علوم پایه 2 توالی دروس مرحله علوم پایه 3  برنامه هفتگی  4 برنامه امتحانات پایان نیمسال مرحله علوم پایه                   مرحله مقدمات بالینی 1 کوریکولوم آموزشی  شیوه سنتی شیوه ملی 2  دروس و کد دروس مرحله مقدمات بالینی 3 توالی دروس ...