مطالب مرتبط با کلید واژه " برنامه "


برنامه امتحانات

برنامه امتحانات علوم پایه پزشکی برنامه امتحانات کارشناسی مامایی برنامه امتحانات کارشناسی ارشد مامایی

برنامه های آموزشی

جهت دیدن فایلها روی قسمت مورد نظر کلیک کنید    مرحله علوم پایه   1 دروس و کد دروس دوره علوم پایه 2 توالی دروس مرحله علوم پایه 3  برنامه هفتگی  4 برنامه امتحانات پایان نیمسال مرحله علوم پایه                   مرحله مقدمات بالینی 1 کوریکولوم آموزشی  شیوه سنتی شیوه ملی 2  دروس و کد دروس مرحله مقدمات بالینی 3 توالی دروس ...