مطالب مرتبط با کلید واژه

آموزشی


استانداردهای آموزشی

- پزشکی عمومی در جهان - پزشکی عمومی در ایران - استانداردهای آموزش بالینی - سند توانمندی های پزشک عمومی

برنامه های آموزشی

جهت دیدن فایلها روی قسمت مورد نظر کلیک کنید    مرحله علوم پایه   1 دروس و کد دروس دوره علوم پایه 2 توالی دروس مرحله علوم پایه 3  برنامه هفتگی  4 برنامه امتحانات پایان نیمسال مرحله علوم پایه                   مرحله مقدمات بالینی 1 کوریکولوم آموزشی  شیوه سنتی شیوه ملی 2  دروس و کد دروس مرحله مقدمات بالینی 3 توالی دروس ...

فرایندهای آموزشی گروه مامایی

-ترم اول کارشناسی مامایی -ترم دوم کارشناسی مامایی -ترم سوم کارشناسی مامایی -ترم چهارم کارشناسی مامایی -ترم پنجم کارشناسی مامایی -ترم ششم کارشناسی مامایی -ترم هفتم کارشناسی مامایی -ترم هشتم کارشناسی مامایی