کمیته ارزیابی کارآموزی های بالینی

تعداد بازدید:۳۳۲

اعضای کمیته ارزیابی کارآموزی های بالینی

  • دکتر سید سعید حسنی
  • خانم صفورا امیدوار
  • خانم زهرا فرزانگان
  • خانم محبوبه خسروانی

کلید واژه ها: کمیته ارزیابی کارآموزی های بالینی دانشکده پیراپزشکی اراک