آیین نامه‌ها و فرم‌ها- طرح درس آنلاین و مجازی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بیوشیمی عمومی(خانم دکتر زهرا سالمی)علوم آزمایشگاهی۱۰ آبان ۱۳۹۹
ژنتیک پزشکی(آقای دکتر میلاد غلامی)علوم آزمایشگاهی۱۰ آبان ۱۳۹۹
روش تحقیق(خانم دکتر مریم زمانیان)هوشبری۱۵ مهر ۱۳۹۹
ایمنوهماتولوژی(آقای محمود خسروی)علوم آزمایشگاهی۳۰ شهریور ۱۳۹۹
خون شناسی و بانک خون(آقای محمود خسروی)هوشبری۳۰ شهریور ۱۳۹۹
اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه(آقای محمود خسروی)علوم آزمایشگاهی۳۰ شهریور ۱۳۹۹
روشهای کنترل کیفی در آزمایشگاههای بالینی(آقای محمود خسروی)علوم آزمایشگاهی۳۰ شهریور ۱۳۹۹
آزمایشگاه خون شناسی (۲)(آقای محمودخسروی)علوم آزمایشگاهی۳۰ شهریور ۱۳۹۹
خون شناسی (۲) (آقای محمود خسروی)علوم آزمایشگاهی۳۰ شهریور ۱۳۹۹
آزمایشگاه خون شناسی (۱)(آقای محمود خسروی)علوم آزمایشگاهی۳۰ شهریور ۱۳۹۹
خون شناسی (۱)(آقای محمود خسروی)علوم آزمایشگاهی۳۰ شهریور ۱۳۹۹
بهداشت پرتوها و حفاظت(خانم زهرا فرزانگان)تکنولوژی پرتوشناسی۲۳ شهریور ۱۳۹۹
فیزیک عمومی (خانم زهرا فرزانگان)تکنولوژی پرتوشناسی۲۳ شهریور ۱۳۹۹
روشهای پرتونگاری ۲(خانم زهرا فرزانگان)تکنولوژی پرتوشناسی۲۳ شهریور ۱۳۹۹
اخلاق هوشبری(خانم منصوره کریمی کیا)هوشبری۲۳ شهریور ۱۳۹۹
فوریتهای پزشکی (خانم صفورا امیدوار)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۹
بیماری شناسی(خانم صفورا امیدوار)تکنولوژی پرتوشناسی۲۳ شهریور ۱۳۹۹
نشانه شناسی و معاینات بالینی( خانم صفورا امیدوار)هوشبری۲۳ شهریور ۱۳۹۹
مهارت های پرستاری و کار در اتاق عمل (خانم منصوره کریمی کیا)هوشبری۲۳ شهریور ۱۳۹۹
بیماریهای داخلی-جراحی ۲ (خانم منصوره کریمی کیا)هوشبری۲۳ شهریور ۱۳۹۹