مطالب مرتبط با کلید واژه

شورای آموزشی


شورای آموزشی دانشکده

شورای آموزشی دانشکده

اعضاء شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی نام و نام خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی گروه آموزشی   آقای دکتر محمدرضا بیاتیانی (ریاست دانشکده)     دکترای فیزیک پزشکی   فیزیک پزشکی آقای دکتر محمد صیادی (معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده)     دکترای خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون خون شناسی   خانم مریم جعفری ( مسئول آموزش و دبیر شورای آموزشی ...