بخش اورژانس روانپزشکی مردان

تعداد بازدید:۸۸

 

 

     سرپرستار : آقای  مجتبی نوشاد                 کارشناس پرستاری 

آخرین ویرایش۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳