فرآیند پذیرش

تعداد بازدید:۲۸۵۹

سیر پذیرش بیمار در مرکز درمانی امیر کبیر

 

بیمارانی که جهت بستری به مرکز آموزشی درمانی امیر کبیر مراجعه می نمایند به دو دسته تقسیم می شوند

 الف: مراحل پذیرش بیمارانی که دستور بستری از طریق درمانگاه یا مطب پزشک دریافت می نمایند:

1.     مراجعه به پذیرش مرکز

2.     مراجعه به صندوق مرکز جهت واریز مبلغ علی الحساب( این مبلغ براساس نوع بستری متفاوت است)

3.     مراجعه به پذیرش و تشکیل پرونده

4.     هدایت بیمار به بخش مربوطه جهت بستری

ب: مراحل پذیرش جهت بستری بیمارانی که به اورژانس مرکز مراجعه می کنند:

1.     دریافت دستور بستری از پزشک اورژانس

2.     مراجعه به پذیرش اورژانس جهت تشکیل پرونده

3. تعویض لباس و هدایت بیمار و بردن به بخش مربوطه جهت بستری و شروع درمان

 

سیر ترخیص بیمار در مرکز درمانی امیر کبیر

 

1.     صدور دستور ترخیص توسط پزشک مربوطه و ارجاع پرونده توسط منشی بخش به واحد درآمد

2.     مراجعه هر بیمار به درآمد جهت دریافت قبض تسویه حساب

3.     واریز هزینه خدمات درمانی به صندوق مرکز

4.     ارائه قبض پرداخت به درآمد و دریافت برگه خروج بیمار در 2 نسخه

5.     ارائه یک نسخه از برگ خروج به بخش جهت خروج بیمار از بخش

6.     ارائه نسخه دوم برگ خروج به نگهبان مرکز جهت خروج بیمار از مرکز

کلید واژه ها: بیماران ترخیص پذیرش تسویه حساب

آخرین ویرایش۱۶ مرداد ۱۳۹۷