مطالب مرتبط با کلید واژه

ترخیص


فرآیند پذیرش

سیر پذیرش بیمار در مرکز درمانی امیر کبیر   بیمارانی که جهت بستری به مرکز آموزشی درمانی امیر کبیر مراجعه می نمایند به دو دسته تقسیم می شوند  الف: مراحل پذیرش بیمارانی که دستور بستری از طریق درمانگاه یا مطب پزشک دریافت می ...