مطالب مرتبط با کلید واژه

روابط عمومی


واحد روابط عمومی

معرفی پرسنل:                                            مسئول روابط عمومی                                                                                                                        اهداف و وظایف روابط عمومی شبکه بهداشت ودر مان کمیجان: روابط عمومی یعنی پل ارتباط...... روابط عمومی یعنی صراحت،روشنگری،شفافیت،اطلاع رسانی صریح در راستای ارتقای سلامت. روابط عمومی هنر برقراری ارتباط در جهت آگاهی بخشی به مخاطبان و همچنین زمینه سازی ...