مطالب مرتبط با کلید واژه

تجهیزات پزشکی


واحد تجهیزات پزشکی

واحد تجهیزات پزشکی

  خانم مهندس صدیقه خطی سمت : مسئول تجهیزات پزشکی کارشناس مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) تعریف: مجموعه ای است در سازمان بیمارستان وظیفه مدیریت کلیه امور مرتبط با تجهیزات پزشکی را در راستای بهره وری بهینه این تجهیزات جهت ارتقاء سه شاخصه کارآیی، اثربخشی و رضایت ...