مطالب مرتبط با کلید واژه

کارکنان


بیمه های طرف قرارداد

بیمه های اصلی شامل : خدمات درمانی(ایرانیان، روستائیان،کارمندی، سایر اقشار)، نیروهای مسلح، تامین اجتماعی   موسسات وبیمه های طرف قرارداد: بیمه ایران بیمه سینا بیمه دی بیمه سرمد بانک صادرات  صدا و سیما  شرکت نفت  کارت طلایی فرهنگیان بانک سپه بانک ملت  بانک کشاورزی بانک تجارت  بانک ملی

آموزش پرستاری

سوپروایزر آموزشی بیمارستان: آقای محمد دوستی سوپر وایزر آموزشی پرستاری است که مسئولیت فعالیت آموزشی وپژوهشی پرستاری ومامایی مرکز آموزشی – درمانی ، توانبخشی وپژوهشی را تحت نظارت مدیر پرستاری و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد. شرح وظایف سوپروایزر آموزشی ...