مطالب مرتبط با کلید واژه

برنامه


واحد روابط عمومی

                                        آقای محمود داودی نیا سمت: مسئول روابط عمومی                                                                                                                        اهداف و وظایف روابط عمومی بیمارستان امام علی کمیجان: روابط عمومی یعنی پل ارتباط...... روابط عمومی یعنی صراحت، روشنگری، شفافیت، ...