مطالب مرتبط با کلید واژه

متر


امور خیریه

گرت ز دست برآید چو شمع تابان باش             بسوز خویشتن و جمع را فروزان باش فضای  تیره ی کاشانه ای  منور  ساز              چو آفتاب درخشنده، نور افشان باش ببند  تا  بتوانی  کمر  به  خدمت خلق              بدین وسیله خود اندر پناه یزدان باش هم ...