مطالب مرتبط با کلید واژه

پوشش


واحد حراست

مسئول حراست: آقای محمد غریبی شرح وظایف : - پیش بینی و پیشگیری از تحرکات غیر قانونی در محیط تحت پوشش - تدوین دستور العمل های حفاظتی جهت حفظ و نگهداری اسناد طبقه بندی شده و نظارت بر حسن اجرای آن - تهیه طرح های ...