مطالب مرتبط با کلید واژه

بلوار


آدرس

نشانی: کمیجان- محله انار- بلوار شهید بهشتی- بیمارستان امام علی(ع) کدپستی: 3851998864   برای دیدن مکان دقیق بیمارستان بر روی لینک زیر کلیک کنید: https://www.google.com/maps/place/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%B9%D9%84%DB%8C+(%D8%B9)%E2%80%AD/@34.706626,49.333493,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2980e58869cacdc1!8m2!3d34.7066264!4d49.3334935?hl=en-US