طرح درس گروه داخلی

تعداد بازدید:۱۹۴

 دکتر محمدرضا رضوانفر

1674555744-download-1-.jpg غدد - کارآموزی

1674555744-download-1-.jpg غدد - کارورزی

دکتر ناصر سعیدی

1674555744-download-1-.jpg نفرولوژی - کارورزی و کار آموزی

دکتر علی صدوق عباسیان

1674555744-download-1-.jpg نفرولوژی - کارورزی و کار آموزی

 دکتر فرشید حق وردی

1674555744-download-1-.jpg نفرولوژی - کارورزی و کار آموزی

دکتر بهنام مظفری

1674555744-download-1-.jpg غدد - کارورزی و کار آموزی

دکتر مهرک منتظران

1674555744-download-1-.jpg داخلی - کارورزی و کار آموزی

 

دکتر عفت مشهدی

1674555744-download-1-.jpg خون - رشته تحصیلی فراگیران: خون

دکتر هما رضوی

1674555744-download-1-.jpg خون - رشته تحصیلی فراگیران: خون