تمدید قرارداد هیئت علمی

تعداد بازدید:۹۶۹

نام فرآیند: تمدید قرارداد اعضای هیئت علمی قراردادی

نام واحد: واحد اداری

تامین کنندگان:هیئت جذب-معاونت آموزشی- واحد اداری

مشتریان: اعضای هیئت علمی پایه و بالینی

هدف: تمدید قرارداد اعضای هیئت علمی قراردادی پایه و بالینی

مسئول واحد: واحد اداری

آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۷