جذب هیئت علمی

تعداد بازدید:۱۹۰۳

نام فرآیند: جذب اعضای هیئت علمی

نام واحد: واحد اداری

تامین کنندگان:وزارت بهداشت-معاونت آموزشی-شورای آموزشی-مدیرگروه- واحد اداری

مشتریان: متقاضیان هیئت علمی پایه و بالینی

هدف:جذب اعضای هیئت علمی پایه و بالینی جدید بر اساس اعلام نیاز