محرومیت از مطب بالینی

تعداد بازدید:۱۰۴۴

نام فرآیند: عقد قرارداد محرومیت از مطب  اعضای هیئت علمی بالینی

نام واحد: واحد اداری

تامین کنندگان:معاونت توسعه-معاونت آموزشی- واحد اداری

مشتریان: اعضای هیئت علمی  بالینی

هدف: بررسی فعالیت های آموزشی-پژوهشی و تایید قرارداد محرومیت از مطب اعضای هیئت علمی بالینی

مسئول واحد: امور اداری