محرومیت از مطب پایه

تعداد بازدید:۱۱۲۲

نام فرآیند: عقد قرارداد محرومیت از مطب اعضای هیئت علمی پایه

نام واحد: واحد اداری

تامین کنندگان:معاونت توسعه-معاونت آموزشی- واحد اداری

مشتریان: اعضای هیئت علمی پایه 

هدف: بررسی فعالیت های آموزشی-پژوهشی و تایید قرارداد محرومیت از مطب اعضای هیئت علمی پایه

مسئول واحد: امور اداری