مطالب مرتبط با کلید واژه

زیست فناوری


زیست فناوری پزشکی و پزشکی مولکولی

-معرفی گروه -رسالت و اهداف -اعضای هیات علمی -cv اعضای هیات علمی -کارشناس گروه -فرایندهای آموزشی -برنامه های آموزشی  -پژوهش *برای مشاهده و دسترسی به طرح درس های اعضای محترم هیات علمی به این لینک مراجعه نمایید.                       

پژوهش گروه زیست فناوری پزشکی و پزشکی مولکولی

  -الویت های پژوهشی و حوزه های تحقیقاتی اعضای گروه زیست فناوری پزشکی و پزشکی مولکولی -عناوین پایان نامه های دانش آموختگان کارشناسی اشد زیست فناوری پزشکی و پزشکی مولکولی -وضعیت و عناوین پایان نامه های دانشجویان در حال تحصیل کارشناسی اشد زیست فناوری ...

برنامه های آموزشی گروه زیست فناوری پزشکی و پزشکی مولکولی

-برنامه ارائه دروس در ترم های اول و دوم کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی  -برنامه ارائه دروس در ترم های سوم کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی -برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته زیست فناوری پزشکی(کوریکولوم) -برنامه هفتگی گروه زیست فناوری پزشکی و پزشکی ...