مطالب مرتبط با کلید واژه

هیات علمی


CV اعضای هیات علمی گروه انگل، قارچ و حشره شناسی

-دکتر زهرا اسلامی راد -دکتر مهدی مسیبی -دکتر رضا قاسمی خواه -دکتر مجتبی دیده دار     *برای مشاهده و دسترسی به طرح درس های اعضای محترم هیات علمی به لینک ذیل مراجعه نمایید. برای مشاهده و دسترسی به طرح درس های اعضای محترم هیات علمی به لینک ذیل مراجعه نمایید. https://arakmu.ac.ir/school-medicine/fa/page/5538/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C

CV اعضای هیات علمی گروه زیست فناوری پزشکی و پزشکی مولکولی

-دکتر هادی کرمی -دکتر مهدیه موندنی زاده -دکتر مریم درویش *برای مشاهده و دسترسی به طرح درس های اعضای محترم هیات علمی به لینک ذیل مراجعه نمایید. برای مشاهده و دسترسی به طرح درس های اعضای محترم هیات علمی به لینک ذیل مراجعه نمایید. https://arakmu.ac.ir/school-medicine/fa/page/5538/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C