مطالب مرتبط با کلید واژه

هیات علمی


اعضای هیات علمی بیوشیمی و ژنتیک

CV: https://isid.research.ac.ir/Ali_Khosrowbeygi   CV:https://isid.research.ac.ir/Farideh_Jalalimashayekhi   CV: https://isid.research.ac.ir/Zahra_Salemi   CV: https://isid.research.ac.ir/Heidar_Farahani   CV:https://isid.research.ac.ir/Hadi_Ansarihadipour   CV: https://isid.research.ac.ir/Milad_Gholami

اعضای هیات علمی گروه انگل، قارچ و حشره شناسی

CV: https://isid.research.ac.ir/Zahra_Eslamirad   سردشت - میدان بسیج - مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)      08634173520 داخلی 126     z.eslami64@gmail.com       dr.eslami@arakmu.ac.ir CV: https://isid.research.ac.ir/Mehdi_Mosayebi   سردشت - میدان بسیج - مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)         08634173520 داخلی 118    mah_mosayebi@gmail.com CV: https://isid.research.ac.ir/Mojtaba_Didehdar   سردشت - میدان بسیج - مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)     ...

CV اعضای هیات علمی گروه مامایی

-دکتر کتایون وکیلییان -دکتر فرشته نارنجی حسن کیاده -دکتر مهتاب عطارها -دکتر سکینه طاهرخانی -نفیسه سیدزاده -مهرنوش قائم مقامی -نعیمه ترکستانی -معصومه داودآبادی -فاطمه شعبانی *برای مشاهده و دسترسی به طرح درس های اعضای محترم هیات علمی به لینک مراجعه نمایید.

اعضای هیات علمی گروه علوم تشریح

cv:https://isid.research.ac.ir/Maryam_Baazm cv:https://isid.research.ac.ir/MohammadHasan_Sakhaie   cv:https://isid.research.ac.ir/Parvindokht_Bayat cv:https://isid.research.ac.ir/Mohamad_Bayat   cv: https://isid.research.ac.ir/SeyedMohammadJafar_Hayeri   cv:https://isid.research.ac.ir/Yusef_Abbasi     cv: https://isid.research.ac.ir/Mitra_Barzroodipour    

CV اعضای هیات علمی گروه علوم تشریح

دکتر مریم با عزم دکتر پرویندخت بیات دکتر محمدحسن سخایی دکتر محمد بیات دکتر محمد جعفر حائری دکتر یوسف عباسی دکتر میترا برزرودی پور   برای مشاهده و دسترسی به طرح درس های اعضای محترم هیات علمی به این لینک مراجعه نمایید.  

اعضای هیات علمی گروه آمار زیستی

CV: https://isid.research.ac.ir/Mohammad_Rafiei   سردشت - میدان بسیج - مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)    08634173520 داخلی 184           rafeie@yahoo.com   CV: https://isid.research.ac.ir/Azam_Moslemi   سردشت - میدان بسیج - مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)        08634173520 داخلی 206   moslemiazam@gmail.com   CV:https://isid.research.ac.ir/Marjan_Faghih   سردشت - میدان بسیج - مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)       08634173520 ...